Fresh Trend Städgrupp AB

SUMMERING AV ALLMÄNA VILLKOR / AVTALSTEXT

• Kontrakt tecknas vid provstädning. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
• Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 5 dagar efter provstädningen avbeställa fortsatt städning – därefter gäller ordinarie uppsägningstid.
• Uppsägningstiden är 1 månad och sker skriftligen per mail.
• Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.
• Vid sjukdom hos FT gruppen personal  skickas vikarie. FT gruppen kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det alltid blir på samma tid. Kunden kontaktas innan vikarie sätts in.
• FT gruppen städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka. Ordinarie städtid är 4 timmar.
• FT gruppen arbetar efter en städrutin som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på ftstadgrupp.se
• Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail till info@ftstadgrupp.se 2 veckor före ordinarie städtid, i annat fall debiteras avbokningsavgiften 150kr eller motsvarande tid i timbanken. Akuta avbokningar görs även det till 073-9243949 och utanför kontorstid till info@ftstadgrupp.se.
• För att kunna utföra sina åtaganden måste FT gruppen få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.
• FT gruppen tar betalt enligt timpottsystem, och fakturering sker månadsvis. Timpotten måste tömmas årsvis pga skatteregler. Fakturering sker månadsvis, den 20:e, per e-mail om inget annat avtalats.
• Fönsterputsabonnemang minst 2 tillfällen per år med flexibel bokning ger rabatt.
• Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har FT gruppen tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
• Reklamation ska göras direkt till FT gruppen.
Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.
Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal:

Generella riktlinjer

• FT gruppen säljer städtjänster under domännamnet Ftstadgrupp.se.

• Kunden har ett städobjekt som säljaren har besiktigat eller godkänt att utföra en provstädning i före uppstart av hemserviceuppdrag.

• FT gruppen och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg.

• FT gruppen och kund tecknar ett kontrakt vid  första provstädningen. Detta är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum skrivs in i kontraktet.

Om kontraktet; Timpott

• Kontraktet baseras på ett timpott system. Årets 12 månader innehåller 13 stycken fyra veckors perioder. Istället för att få en varierande månadssumma så snittar vi den totala årskostnaden på 12 månader. Under ett år är det totalt 26 respektive (varannan vecka) 54 städtillfällen (varje vecka).

• Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via mail eller brev. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 1 månad från att kunden skickat in uppsägningen. Eventuellt underskott av timpott faktureras separat efter sista städningen. Avbokning av städning under uppsägningsperioden är ej möjlig.

• Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för skatteavdrag med procentfördelning (t.ex 50%/50%). Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Lämnar kunden fältet tomt eller skriva ”meddelas senare”, så faktureras beloppet utan RUT-avdrag.

Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner

• Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-
avdrag för städningen.

• Om fler personers RUT-avdrag skall användas, administreras detta med procentfördelning.

• Nekar skatteverket RUT-avdrag eller kunden uppgivit felaktigt personnummer faktureras städningens fulla belopp utan RUT-avdrag. FT grupp fakturerar även en administrativ för manuell skatteverketshantering motsvarande 300kr. Beloppet dras på timbanken.

• Kunden ansvarar för att RUT-avdrag finns på personnummret. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela FT gruppen om förändringar för kundens möjlighet till RUT-avdrag.

Provstädning

• Provstädning är en prova-på- tjänst för nya kunder som kunden kan avbryta tjänsten utan någon som helst motivering.

• Provstädningen är icke bindande, kunden meddelar skriftligen sin avbeställning senast 5 dagar efter utförd provstädning. Därefter gäller ordniare uppsägningstid. Vid provstädningen tilldelas en städare som kommer vara den återkommande städare för hushållet.

• En provstädning tar ofta dubbelt så lång tid. Omfattningen görs upp med oss vid provstädningen. Eventuella extratimmar dras från timbanken och kunden blir debiterad den vanliga månadsavgiften.

Kommunikation mellan FT gruppen och kunden

• Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en email-adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt att all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och FT gruppen. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semesterinformation, från kundens sida men också från FT gruppens sida. Villkoren för avtalet kan ändras vid var tid av FT gruppen.

Förändringar i avtalstext och allmänna villkor

• Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail till kunden. FT gruppen genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.

• Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.

Sjukdom hos ordinarie personal

• Samtliga kunder hos FT gruppen har ett städabonnemang. Städabonnemanget innebär att en ordinarie städare återkommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens.

• Om ordinarie personal är sjuk eller har semester skickas vikarie. FT gruppen kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om FT gruppen inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.

• Om en vikarie sätts in kan FT gruppen inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Precis som vid en provstädning är det ett helt nytt städobjekt för vikarien, vilket innebär att hen är ny med städmomenten i det aktuella hemmet. FT gruppen kommer inte att kompensera kunden för eventuell sämre kvalitet.

Tidsåtgång för städning

• Ordinarie städtid specificeras i arbetsordern, vanligtvis mellan 3-8 timmar.

• Vid första tillfället kan städningen ta flera timmar extra. De extratimmarna dras från timpotten.

• Efter genomförd provstädning meddelar FT gruppen en realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden och uppdaterar arbetsordern.

• Tidsåtgången för hemstädningen beror på faktorer som t ex hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt FT gruppen etc.

• Om FT gruppen anser att städningen kommer att ta längre tid än överenskommen arbetsordern meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie arbetsuppgifter / städmoment, eller exkludera vissa utrymmen, i syfte att minska tidsåtgången. Endast extramoment som t ex strykning är möjliga att ta bort.

• FT gruppen behöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via e-mail till FT gruppen senast 5 dagar efter att kunden fått informationen. FT gruppen kommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera.

• Punktstädning är ej möjligt inom FT gruppen.

Städtid och städdag

• FT gruppen har en ordinarie städpass per dag, ett mellan kl 8.00 – 18.00.

• Kunden kommer att få samma städtid som vid provstädningstillfället, t. ex om kunden får en provstädningstid vecka 2, onsdag klockan 08.00 så kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl. 08.00 under det fortsatta abonnemanget. Byte av städtider och städdagar görs endast med samråd av FT gruppen.

• FT gruppen har möjlighet tidigarelägga / utöka förmiddagspass respektive förlänga eftermiddagspass om kunden önskar det och om schemat tillåter detta.

• Kunden medger att denne noga kontrollerat att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid.

Städupplägg

• FT gruppen städprocess finns på hemsidan. Avvikelser från denna skrivs in i arbetsordern så det syns på schemat. Arbetsordern med avvikelser används sedan under hela städabonnemangets tid. Känsliga objekt hos kunden kommuniceras skriftligt till FT gruppen.

• Arbetsordern består under hela abonnemangstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras inte. Det är inte heller möjligt att ändra i ordinarie städupplägg för att få in extra moment som t.ex stortvätt.

• Tidsåtgången för en hemstädning är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Alla extramoment som storstädning och t.ex. ugnsrengöring sker på extra tid utöver städabonnemanget. Villkor för dessa extramoment tas direkt med FT gruppen via mail.

• Vid provstädningen utförs även ugn & kyl om kunden beställer det med tidstillägg  som dras från timpotten.

Tvätt och strykning

Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med oss vid provstädningen.

Fönsterputsabonnemang

Hemstädskunder med fönsterputsabonnemang om minst 2 ggr om året får 20% rabatt på fönsterputs och FT gruppen bokar in det på ordinarie städning i det månadsintervall kunden valt.

När FT gruppen väljer tillfället i intervallet för fönsterputs efter väder, vind och belastning i schemat erhåller kunden rabatten. FT gruppen åker kollektivt och kan inte putsa på hög höjd där t.ex stege krävs. Fönster på ovanvåning måste vara öppningsbara.

Semester, röda dagar och frysning av abonnemang

FT gruppen levererar städning alla vardagar om året. Städning på röda dagar flyttas i största mån till närliggande dag. FT gruppen meddelar kunden i god tid innan.

Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder

Kunden har bokat en provstädning via ett webbformulär som återfinns på www.ftstadgrupp.se. FT gruppen kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning.

Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos FT gruppen behöver detta inte meddelas specifikt efter provstädningen, utan abonnemanget löper på enligt den städtid och städdag man kommit överens om (se ovan). Vill kunden däremot inte fortsätta med städabonnemanget ska det meddelas senast 5 dagar efter att FT gruppen utfört provstädningen i kundens bostad.

Avbokningsregler gällande befintliga kunder

Avbokning från kundens sida

Avbokning av städningen kan göras fram till 3 dagar innan städtillfället utan extra kostnad.  Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak.

Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot FT gruppen personal. Akuta avbokningar ska göras via mail till info@ftstadgrup.se sehemsida www.ftstadgrupp.se. De får inte göras per telefon. Akuta avbokningar måste ske senast kl 7 på städdagen.

Avbokning från FT gruppen.

FT gruppen kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning pga sjukdom hos ordinarie personal.

Åtkomst till städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste FT gruppen ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller.

Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och sopprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen.

FT gruppen kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. FT gruppen måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. FT gruppen kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna.

Med fri åtkomst avses också att kunden måste se till att boka upp tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Missar kunden att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden men tar betalt för FT gruppen momentet som om det vore utfört.

Om en tvättid inte kan användas pga trasig maskin, ”stulen” tvättid eller andra omständigheter som FT gruppen inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av FT gruppen. FT gruppen tar betalt för momentet som om det vore utfört. FT gruppen kommer vid sådana tillfällen försöka utföra extramoment i kundens bostad. Vid en provstädning kan det vara
klokt att påtala för oss vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment.

Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet är FT gruppen kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter:

• Sekretessavtal tecknas med all personal

• Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal

• Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)

• Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer

• Ansvarsförsäkring finns.

FT gruppen ansvarar för kvitterade nycklar och märks enligt säkerhetsrutinerna. Återlämning av nyckel kvitteras av kund på FT gruppen kontor.  All annan nyckelhantering friskriver sig FT gruppen allt ansvar ifrån. Vill kunden att nyckeln skickas med REK debiterar FT gruppen 150kr för detta och friskriver sig från ansvar.

Vill kunden inte ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för FT gruppen personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar
inte FT gruppen för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.

Betalning

FT gruppen tar betalt för hemstädning med timpottsystem, se prislista på www.ftstadgrupp.se. Året har 13 stycken fyraveckorscykler.  Istället för att få en varierande månadssumma så snittar vi den totala årskostnaden på 12 månader. Under ett år är det totalt 13 (var fjärde vecka), 26 respektive (varannan vecka) 52 städtillfällen (varje vecka).

Ingen avgift tillkommer vid elektronisk fakturering. Extramoment som utföres och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med FT gruppen – gäller bland annat, fönsterputs eller engångsuppdrag. Fönsterputs kan betalas med timbanken.

Provstädning debiteras enligt ordinarie prislista.

Fakturering sker månadsvis den 20:e i varje månad med 10 dagars betalningsvillkor . Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats.

Faktureringsalternativ E-postfaktura samt e-faktura till bank är avgiftsfri.

Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på 50kr. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas. Dröjsmålsränta debiteras enligt lag.

Försäkring

FT stadgrupp AB är ansvarsförsäkrat via Trygghansa till 10 000 000kr.

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd.

Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden.

Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är FT gruppen som åsamkat skadan kommer FT gruppen att ersätta kunden.

Skador som inte ersätts: Skador som uppkommit på grund av bristande information till städaren, t.ex. angående skötsel av en vis typ av material, ersätter FT gruppen  ej uppkommen skada för. FT gruppen ersätter inte skador som åstadkommits p.g.a. att lös/fast inventarie inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan t.ex. vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas skriftligt till FT gruppen som sedan skriver in detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej.

Uppsägning

• Uppsägning av städabonnemanget görs skriftligen per mail till FT gruppen.

• Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att kunden skickat in uppsägningen.

• Kunden kan inte få ev överskott i timbanken återbetald. Vid uppsägning av abonnemang kan kunden därefter använda sin timpott för t.ex storstädning eller fönsterputs.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Kontraktskrivningen har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller FT gruppen och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.

Har du några frågor eller behöver du ett individuellt erbjudande? Maila oss via feedbackformuläret och vi svarar inom kort!

Copyright © 2019 FTSTADGRUPP.SE | Designed by TimMillers

Storstädning

Flyttstädning

Hemstädning